Love

Love for Grundejerforeningen Digehaven

Hjemsted, navn og formål

§ 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Digehaven

§ 2. Foreningens hjemsted er Sengeløse by, Høje-Taastrup kommune.

§ 3. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser med hensyn til deres under foreningens område hørende ejendomme, derunder navnlig at tilvejebringe og administrere de til vedligeholdelse af fællesarealer fornødne midler, i overensstemmelse med udstykningsdeklaration, lyst den 4/6 1965.

De af foreningen til gennemførelse af foreningsformålet trufne bestemmelser er fuldt bindende for hver parcelejer.

Endelig repræsenterer foreningen medlemmerne over for kommunale og andre myndigheder i fællesanliggender.

Medlemmer

§ 4. Foreningens medlemmer er alle ejere af ejendomme i det område, der afgrænses af Stendiget (tidligere del af Vadsbyvej), Midtervej, Kirkestien og mod vest af stengærdet fra Ågesholmsvej til Kirkestien.

Medlemskabet begynder straks ved ejendommens erhvervelse.

Ethvert medlem har krav på at få udleveret et eksemplar af foreningens love.

 § 5. Samtlige fællesudgifter fordeles ligeligt på parcellerne.

 § 6. Når et medlem overdrager sin parcel eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er vedkommende dermed ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for evt. restancer og andre forpligtelser over for foreningen.

Både den tidligere ejer og den nye ejer er pligtige til at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling og bopæl – senest 1 måned efter ejerskifte.

 § 7. Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.

Indskuddet er 150,- kr. , som må være betalt senest en måned efter medlemskabets begyndelse. Nye ejere er pligtige til at betale indskud, uanset indskud tidligere er erlagt for samme parcel af tidligere ejere.

I øvrigt betaler hvert medlem for hver parcel, der ejes, et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter. Kontingentet erlægges i november måned for det pågældende regnskabsår.

Indbetaling af kontingent kan ske til foreningens bankkonto eller andet af grundejerforeningens bestyrelse angivet sted.
Såfremt fristen for betaling af kontingentet ikke overholdes af medlemmet, udsendes rykkerbreve pr. brev eller via e-mail. Rykkerbreve udsendes med et interval på mindst 2 uger, og hvert rykkerbrev koster 150 kr. i gebyr, som skal betales af medlemmet. Rykkergebyr vil blive opkrævet sammen med næste års kontingent.
Har medlemmet ikke betalt kontingentet efter 10 rykkerbreve, overgives sagen til retslig inkasso, hvor foreningens krav er kontingent + rykkergebyr. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant.

Er restancen ikke betalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes for denne generalforsamlings vedkommende stemmeret og valgbarhed.

Ejer samme person flere parceller i henhold til kommunens udstykningsplan, er den pågældende pligtig at betale indskud og kontingent for hver parcel.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen

 § 8. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 § 9. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem, under den i medlemsprotokollen anførte adresse. Sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen skal følge foreningens regnskab for det forløbne år og budget for det følgende år.

Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring.

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. september.

Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

  • Valg af dirigent
  • Valg af stemmeudvalg på 2 personer
  • Bestyrelsens beretning om det forløbne år
  • Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisorer
  • Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
  • Indkomne forslag Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • Valg af to suppleanter til bestyrelsen
  • Valg af to revisorer
  • Valg af to revisorsuppleanter
  • Eventuelt

Generalforsamlingen afholdes på et af bestyrelsen udpeget sted i Sengeløse.

 § 10. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter en af mindst 1/4 af foreningens medlemmer til bestyrelsen indgivet skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsorden for generalforsamlingen.

Begæringen skal være adresseret til Grundejerforeningen Digehaven.

Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 1 måned efter begæringens modtagelse.

Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

 § 11. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

Hvert medlem har én stemme for hver parcel, for hvilken vedkommende har betalt indskud. Ejes en parcel af flere i forening, kan kun én af ejerne afgive stemme.

Afstemning, undtagen ved valg af bestyrelse og revisorer, sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig, eller hvis bare 1 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ønsker det.

Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsen, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

§ 12. Samtlige sager, herunder lovændringer og beslutninger om forhold af større økonomisk betydning, besluttes på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed.

Når der på en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om forandring af foreningens love, bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til, jfr. § 15, at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning. 

Bestyrelse

 § 13. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Desuden vælges på den ordinære generalforsamling 2 bestyrelsessuppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Valg af bestyrelse foregår ved skriftlig afstemning. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

Der må højst stemmes på det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges.

Valg af suppleanter og revisorer skal ske i en afstemning for sig efter samme retningslinier, som er gældende for valg af bestyrelse.

Valgbare er ejere af parceller eller disses ægtefæller. Dog kan ægtefæller ikke samtidig have bestyrelsesposter. Kassererens ægtefælle kan ikke fungere som revisor.

 

§ 14. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed og varetager dens formål og interesser.

Der holdes møde så ofte, formanden eller to menige medlemmer finder det nødvendigt.

Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot ét bestyrelsesmedlem ønsker det, udgå af bestyrelsen, og en suppleant indtræder da i hans sted.

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 4, skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvor suppleringsvalg skal finde sted.

Kasserer og formand tillægges en årlig godtgørelse, der fastsættes af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen. Medlemmer af bestyrelsen er kontingentfri.

Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal godkendes og underskrives af bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed. Ved afstemninger i bestyrelsen gælder samme regler som ved afstemninger i generalforsamlingen.

 § 15. Foreningen tegnes over for tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og et medlem af bestyrelsen.

Revisor og regnskab

 § 16. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter, genvalg kan finde sted. Den ene af revisorerne og den ene af revisorsuppleanterne skal være regnskabskyndige.

Revisorerne gennemgår mindst én gang halvårligt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen.

Revisorerne skal mindst én gang årligt foretage kasseeftersyn og kan foretage et sådant uanmeldt nårsomhelst.

 § 17. Foreningens regnskabsår går fra 1/9 til 31/8. Kassereren varetager foreningens regnskab, kontingentopkrævning etc. og skal inden 20. september for det da forløbne regnskabsår udarbejde en skriftlig, klart affattet oversigt over indtægter og udgifter samt status pr. 31/8. Endvidere skal han indkalde de i § 16 nævnte revisorer til at revidere samme regnskab så betids, at det reviderede regnskab foreligger hos formanden senest 1. oktober.

Kassereren må have en kontantbeholdning, der efter omstændighederne er passende, dog til daglig højst 1.000,- kr. Foreningens midler herudover skal anbringes i bank, sparekasse eller på postgirokonto i foreningens navn.

På disse konti må der kun hæves af kassereren og et bestyrelsesmedlem i forening. Kassereren må ikke samtidig være kasserer i andre foreninger. 

Udmeldelse og slettelse

§ 18. Så længe den af Høje-Taastrup kommune på medlemmernes grunde lyste servitut angående tilslutning til grundejerforeningen eksisterer, kan udmeldelse kun finde sted i forbindelse med ejerskifte.

Ud fra lignende betragtning kan slettelse ikke finde sted.

Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden.

Foreningens opløsning

 § 19. Spørgsmål om foreningens opløsning må ses under samme synsvinkel som § 18.

 Tvivlsspørgsmål

 § 20. Fremkommer der spørgsmål, hvor om disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 

Godkendelse m.v.

 § 21. Ovenstående love er vedtaget på en dertil indkaldt stiftende generalforsamling den 4. oktober 1968.

Rettelse samt revidering foretaget af bestyrelsen og godkendt på ordinære generalforsamlinger den 11. oktober 1979, 3. oktober 1991, 8. oktober 2009 og 7. oktober 2015.

Ovenstående love er godkendt af Høje-Taastrup kommune – senest den 15. december 2015.